Snow White – 1951 photo

Snow White – 1951 photo

St. Joseph Mo Business Listings, News and Nostalgia